Oferta

Zapytanie ofertowe nr 001/2018

Zapytanie ofertowe nr 001/2018 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 01.02.2018

Ogłoszenie: Wykonanie instalacji elektrycznej w hali magazynowo-produkcyjnej i na zewnątrz oraz wykonanie oświetlenia na placu manewrowym przy hali magazynowo-produkcyjnej w miejscowości Opatowiec

Numer ogłoszenia: 001/2018

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 15.02.2018

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 15.02.2018r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Kordian Wiśniewski tel. 504 199 092

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej w hali magazynowo-produkcyjnej i na zewnątrz oraz wykonanie oświetlenia na placu manewrowym przy hali magazynowo-produkcyjnej w miejscowości Opatowiec potrzebnej do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn „Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji elektrycznej w hali magazynowo-produkcyjnej i na zewnątrz oraz wykonanie oświetlenia na placu manewrowym przy hali magazynowo-produkcyjnej w miejscowości Opatowiec o poniższej specyfikacji:

1)  wykonanie instalacji oświetlenia hali magazynowo-produkcyjnej w zakresie:
– oprawy oświetleniowe wewnętrzne
-instalacje elektryczne
– rozdzielnie budowlane elektryczne
– wyłącznik przeciwpożarowy
– oprawy ewakuacyjne przeciwpożarowe
– montaż
2) wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej w zakresie:
– słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi
– oprawy oświetleniowe na zewnątrz hali
– wykonanie instalacji, okablowania
– montaż
3) wykonanie rozdzielni zewnętrznej

Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie przez Oferenta wcześniejszej wizji lokalnej i oględziny miejsca montażu instalacji elektrycznej.

Termin realizacji od 22.02.2018r. do końca czerwca 2018r.

Kod CPV: 71000000-8

Nazwa kodu CPV: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1. cena 90   %
2. gwarancja 10  %

KC  – kryterium ceny

CN – najniższa cena netto wśród rozpatrywanych ofert

C – cena netto analizowanej oferty

KC=CN/C x 90% x 100

 

KG – kryterium gwarancji

Sposób wyliczenia kryterium gwarancja:

okres gwarancyjny do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt

okres gwarancyjny od 13 miesięcy do 24misięcy włącznie -5 pkt

okres gwarancyjny od 25 miesięcy wzwyż – 10 pkt

Liczba przyznanych punktów P= KC + KG

Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną uszeregowane od najmniej ilości punktów do największej ilości punktów. Zwycięży oferent, który uzyska największą ilość punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą sama ilość punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot,

który zaproponuje najniższą cenę. Jeżeli nadal nie będzie można rozstrzygnąć postępowania ofertowego,

wybrana zostanie oferta z najdłuższym okresem gwarancji.

Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
  2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym
  3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
  4. niekompletne i niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym
  5. złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu,
  • wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
  • termin realizacji zamówienia,
  • termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów stosownym pismem.