Oferta

Zapytanie ofertowe nr 002/2018

Zapytanie ofertowe nr 002/2018 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 01.02.2018

Ogłoszenie: Zakup puf 1-osobowych

Numer ogłoszenia: 002/2018

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 15.02.2018

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 15.02.2018r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Wioleta Wiśniewska tel. 604 461 512

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest zakup puf 1-osobowych potrzebnych do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup puf jednoosobowych w ilości 50szt, o poniższej specyfikacji:

– kolor biały
– tapicerowane ekoskórą
– pufa 1-osobowa

 

Kod CPV: 39143110-0

Nazwa kodu CPV: Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

Termin realizacji: do 30.06.2018

Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna:

  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • posiadać termin ważności oferty;
  • zawierać termin realizacji zamówienia;
  • zawierać cenę netto

Kryteria oceny ofert: cena 100%

KC – kryterium ceny

CN- najniższa cena netto wśród rozpatrywanych ofert

C- cena netto analizowanej oferty

KC=CN/C x100% x100

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
  2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym
  3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
  4. niekompletne i niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym
  5. złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert