Oferta

Zapytanie ofertowe nr 013/2017

Zapytanie ofertowe nr 013/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 26.05.2017

Ogłoszenie: Zakup draperii ściennych do hali namiotowej

Numer ogłoszenia: 013/2017

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 26.06.2017

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 26.06.2017r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Wioleta Wiśniewska tel. 604 461 512

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest zakup draperii ściennych do hali namiotowej potrzebnych do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup draperii ściennych do hali namiotowej o poniższych parametrach:
– hala namiotowa o szerokości 15m, długości 35m, wysokość ściany bocznej 2,5m, szerokość modułu draperii 5m, kolor biały
– draperia na ścianach bocznych i szczytowych

Kod CPV: 39298900-6

Nazwa kodu CPV: Różne wyroby dekoracyjne

Termin wykonania zamówienia: max. 30 dni od dnia zamówienia

Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna:

  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • posiadać termin ważności oferty;
  • zawierać termin realizacji zamówienia;
  • zawierać cenę netto

Kryteria oceny ofert: cena 50%, parametry techniczne: 50%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.