Oferta

Zapytanie ofertowe nr 016/2017

Zapytanie ofertowe nr 016/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn „Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 12.06.2017

Ogłoszenie: Zakup obciążników do namiotów

Numer ogłoszenia: 016/2017

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 26.06.2017

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 26.06.2017r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Wioleta Wiśniewska tel. 604 461 512

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest zakup obciążników do namiotów potrzebnego do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn „Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup obciążników do namiotów w ilości 32szt, o poniższej specyfikacji:
– waga od 15kg/szt

Kod CPV: 44470000-5

Nazwa kodu CPV: Wyroby z żeliwa

Termin wykonania zamówienia: max. 30 dni od dnia zamówienia

Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna:

  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • posiadać termin ważności oferty;
  • zawierać termin realizacji zamówienia;
  • zawierać cenę netto

Kryteria oceny ofert: cena 50%, parametry techniczne: 50%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.