Oferta

Zapytanie ofertowe nr rb/01/2017

Zapytanie ofertowe nr rb/01/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 03.04.2017

Ogłoszenie: Roboty Budowlane na działkach Nr 673, 674, 675, 676/1 – obręb Opatowiec, Gmina Opatowiec

Numer ogłoszenia: rb/01/22017

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 03.07.2017

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 03.07.2017r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Kordian Wiśniewski tel. 504 199 092

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu przygotowanie działki pod montaż hali stalowej magazynowo – produkcyjnej w miejscowości Opatowiec potrzebnej do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn „Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu przygotowanie działki pod budowę i montaż hali stalowej magazynowo – produkcyjnej w miejscowości Opatowiec o poniższej specyfikacji:

Termin realizacji od października 2017r. do końca kwietnia 2018r.

1)  Prace budowlane z materiałem wykonawcy:
– prace ziemne związane z przygotowaniem gruntu pod halę magazynowo – produkcyjną o wymiarach 15m x 30m
– wykopy pod fundamenty oraz stopy,
– zbrojenie fundamentów: stopy, ławy, podwaliny,
– wykonanie fundamentów i stóp żelbetowych – beton B-25, izolacje oraz wykończenie ścian podwalinowych
– zagęszczenie nasypów,
– posadzka przemysłowa zacierana mechanicznie, z podbetonem, folią izolacyjną czarną i podsypką piaskową,
– izolacje termiczne ścian podwalinowych, izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna.

2) Wykonanie dojazdu do hali magazynowo-produkcyjnej, wraz z placem manewrowym z kostki brukowej – materiał wykonawcy:
– korytowanie podłoża,
– wykonanie podsypki piaskowej,
– wykonanie podbudowy oraz za pomocą niwelatora nadanie jej odpowiednich spadów,
– układanie kostki brukowej – typu BEHATON 8 CM, układanie krawężników.

3) Wykonanie zabezpieczenia terenu – grodzenie terenu hali magazynowo-produkcyjnej, terenu dojazdu i placu manewrowego – materiał wykonawcy:
– panel ogrodzeniowy min. fi 4mm, ocynkowany, malowany proszkowo,
– słupek, daszek, obejmy i śruby do montażu
– płyta fundamentowa, łącznik betonowy,
– brama wjazdowa min. 5m
– montaż ogrodzenia.

Kod CPV: 71000000-8

Nazwa kodu CPV: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1. cena 90   %
2. gwarancja 10  %

 

KC  – kryterium ceny

CN – najniższa cena netto wśród rozpatrywanych ofert

C – cena netto analizowanej oferty

KC=CN/C x 90% x 100

 

KG – kryterium gwarancji

Sposób wyliczenia kryterium gwarancja:

okres gwarancyjny do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt

okres gwarancyjny od 13 miesięcy do 24misięcy włącznie -5 pkt

okres gwarancyjny od 25 miesięcy wzwyż – 10 pkt

 

Liczba przyznanych punktów P= KC + KG

 

Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną uszeregowane od najmniej ilości punktów do największej ilości punktów. Zwycięży oferent, który uzyska największą ilość punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą sama ilość punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot,

który zaproponuje najniższą cenę. Jeżeli nadal nie będzie można rozstrzygnąć postępowania ofertowego,

wybrana zostanie oferta z najdłuższym okresem gwarancji.

Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
  2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym
  3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
  4. niekompletne i niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym
  5. złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu,
  • wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
  • termin realizacji zamówienia,
  • termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów stosownym pismem.