Oferta

Zapytanie ofertowe nr 023/2017

Zapytanie ofertowe nr 023/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 04.12.2017

Ogłoszenie: Zakup pawilonów/namiotów ekspresowych aluminiowych 4x8m

Numer ogłoszenia: 023/2017

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 18.12.2017

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 18.12.2017r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Kordian Wiśniewski tel. 504 199 092

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest zakup pawilonów/namiotów ekspresowych aluminiowych 4x8m w ilości 3szt potrzebnych do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn „Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji

Przedmiotem zamówienia jest: zakup pawilonów/namiotów ekspresowych aluminiowych 4x8m w ilości 3szt

o poniższych parametrach:

– aluminiowa konstrukcja – poliestrowe pokrycie, wodoodporne – wymiary: 8m x 4m x 2,45m – minimum 3 ściany boczne – kolor biały

Kod CPV: 39522530-1 Nazwa kodu CPV: Namioty

Termin realizacji: do 60 dni od dnia złożenia zamówienia

Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna:

  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • posiadać termin ważności oferty;
  • zawierać termin realizacji zamówienia;
  • zawierać cenę netto

Maksymalna ilość punktów: 100

1) cena – maksymalna ilość punktów 50

2) parametry techniczne – maksymalna ilość punktów 50

 

Ad. 1

Najniższa cena spośród złożonych ofert

A=    ————————————————- x50 pkt waga

Cena ocenianej oferty

 

Ad. 2

Ilość wymaganych parametrów spośród złożonych ofert

A=    ————————————————- x50 pkt waga

Parametry ocenianej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
  2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym
  3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
  4. niekompletne i niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym
  5. złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert