Oferta

Zapytanie ofertowe nr 023/2017-3

Zapytanie ofertowe nr 023/2017-1 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn „Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 01.08.2017

Ogłoszenie: Roboty Budowlane na działkach Nr 673, 674, 675, 676/1 – obręb Opatowiec, Gmina Opatowiec – etap 3

Numer ogłoszenia: 023/2017-3

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 15.08.2017

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 15.08.2017r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Kordian Wiśniewski tel. 504 199 092

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu przygotowanie działki pod montaż hali stalowej magazynowo – produkcyjnej w miejscowości Opatowiec potrzebnej do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn „Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie izolacji fundamentów.

2. Wykonanie chudego betonu z zagęszczoną podsypką piaskową.

3. Wykonanie izolacji termicznych ścian podwalinowych, izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna.

Kod CPV: 71000000-8

Nazwa kodu CPV: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Termin wykonania zamówienia: w okresie: wrzesień 2017 – maj 2018

Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna:

  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • posiadać termin ważności oferty;
  • zawierać termin realizacji zamówienia;
  • zawierać cenę netto

Kryteria oceny ofert: cena 50%, parametry techniczne: 50%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.