Oferta

Zapytanie ofertowe nr 032/2017

Zapytanie ofertowe nr 032/2017 w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Kraśniów, 04.12.2017

Ogłoszenie: Zakup mebli typu LED

Numer ogłoszenia: 032/2017

Zamawiający: FHU Styl Kordian Wiśniewski Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert: 31.12.2017

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: order@ewenta.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 31.12.2017r. do godz. 17:00.

Osoba do kontaktu: Wioleta Wiśniewska tel. 604 461 512

Miejsce dostawy zamówienia: Kraśniów 25 28-520 Opatowiec

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest zakup mebli typu LED potrzebnych do realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0422/16 pn “Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw i konferencji”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli typu LED, o poniższej specyfikacji:
1. kostka LED w ilości 50szt o parametrach:
– wykonanie: tworzywo sztuczne PE
– LEDs: około 24szt RGBW
– wymiary: 40x40x40

2. narożnik LED w ilości 4szt o parametrach:
– wykonanie: tworzywo sztuczne PE
– LEDs: około 20szt RGBW
– wymiary: około 82x82x110

3. lada/bar LED w ilości 8szt o parametrach:
– wykonanie: tworzywo sztuczne PE
– LEDs: około 20szt RGBW
– wymiary: około 90x80x110

4. hoker LED w ilości 20szt o parametrach:
– wykonanie: tworzywo sztuczne PE
– LEDs: około 12szt RGBW
– wymiary: około 40x37x81

5. stolik wysoki koktajlowy LED w ilości 20szt o parametrach:
– wykonanie: tworzywo sztuczne PE
– LEDs: około 20szt RGBW
– wymiary: około 58×110

6. kula LED w ilości 10szt o parametrach:
– wykonanie: tworzywo sztuczne PE
– LEDs: około 12szt RGBW
– wymiary: średnica około 4

Kod CPV: 19520000-7

Nazwa kodu CPV: Produkty z tworzyw sztucznych

Termin realizacji: do 30.04.2018

Zamawiająca nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na ryzyku wystąpienia różnych odcieni/ barw światła LED w przypadku dostawy od różnych Oferentów.

Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna:

  • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
  • posiadać datę wystawienia;
  • posiadać termin ważności oferty;
  • zawierać termin realizacji zamówienia;
  • zawierać cenę netto

Kryteria oceny ofert: cena 100%

KC – kryterium ceny

CN- najniższa cena netto wśród rozpatrywanych ofert

C- cena netto analizowanej oferty

KC=CN/C x100% x100

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.weselnystyl.pl oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
  2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym
  3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
  4. niekompletne i niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym
  5. złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert